Privacyverklaring

Voor de Regio Rivierenland (‘wij’) is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de toepasselijke privacywetgeving stelt.

In deze verklaring willen we u goed informeren over ons privacybeleid. Als u vragen heeft of meer informatie zou willen hebben, dan kunt u contact opnemen.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Voor het versturen van de brief met uw unieke code, hebben wij uw adresgegevens verwerkt. Wij hebben deze persoonsgegevens verwerkt met als doel om u de mogelijkheid te geven om via het contactformulier aan te geven of u op de hoogte gehouden wilt worden van de voor u relevante ontwikkelingen rondom het breedbandproject van de Regio Rivierenland. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Regio Rivierenland om contact op te kunnen nemen met bewoners die in aanmerking komen voor aansluiting op het toekomstige breedbandnetwerk.

Via het formulier waar deze privacyverklaring bij hoort, kunt u zelf persoonsgegevens aan ons verstrekken. Het gaat hier om voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Wij verwerken deze persoonsgegevens die u via het contactformulier aan ons verstrekt slechts met uw toestemming voor de door u aangegeven doeleinden. De wettelijke grondslag voor deze verwerkingen is dan ook uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

U kunt via het formulier (door het aanvinken van de juiste boxen) toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Zodat wij u per e-mail op de hoogte kunnen houden over de voortgang en de planning van het breedbandproject;
– Zodat de aannemer die het breedbandnetwerk fysiek gaat aanleggen contact met u kan opnemen voor het maken van afspraken waarvoor u thuis moet zijn;
– Zodat dienstaanbieders op het toekomstige breedbandnetwerk u kunnen informeren over hun dienstenaanbod.
Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt dan waar u toestemming voor heeft gegeven. Uw gegevens worden niet voor doeleinden verwerkt die geen connectie hebben met het breedbandproject van de Regio Rivierenland (bijvoorbeeld andere doeleinden van de aannemer of dienstaanbieders).

Verantwoordelijken
Iedere partij is voor zijn eigen doeleinde de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Als voorbeeld: de aannemer is de enige die iets kan zeggen over de manier waarop er met u contact op kan worden genomen (voor zover u hier toestemming voor heeft gegeven natuurlijk), hij is hier dus voor verantwoordelijk. Wij en de dienstaanbieders hebben hier niets over te zeggen en zijn voor deze verwerking dan ook niet verantwoordelijk.

BEWAARTERMIJNEN
Wij en de aannemer die het breedbandnetwerk fysiek gaat aanleggen bewaren uw persoonsgegevens tot vijf jaar na oplevering van het netwerk en de dienstverleners gestart zijn met het leveren van hun diensten.

De dienstaanbieders op het toekomstige breedbandnetwerk bewaren uw gegevens tot het moment waarop u aangeeft niet langer meer geïnformeerd te willen worden over hun dienstenaanbod.

VERSTREKKEN AAN ANDERE BEDRIJVEN OF INSTELLINGEN (DERDEN)
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven in het contactformulier of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat zou eisen bij een vermoeden van een misdrijf).

De toestemming(en) die u geeft aan Regio Rivierenland, kunnen door Regio Rivierenland worden overgedragen aan de Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland, wanneer deze eenmaal door de gemeenten van Regio Rivierenland zal zijn opgericht.

BEVEILIGING
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van uw persoonsgegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Voor het formulier wordt bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt van een versleutelde verbinding (TLS, HTTPS).

Met partijen die namens ons uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Hiermee waarborgen we de veiligheid en rechtmatigheid van de gegevensverwerking.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDERING, RECHT VAN VERZET EN GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, heeft u het recht om ons te verzoeken om deze gegevens in te zien, over te dragen aan een andere partij, of deze te wijzigen of te verwijderen of als de gegevens onjuist of niet ter zake dienend zijn. Ook heeft u het recht om verzet aan te tekenen tegen verwerking van uw gegevens, als u meent dat verwerking onrechtmatig of onnodig is. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u hierbij vragen om u adequaat te identificeren.
Indien u ook toestemming heeft gegeven voor verwerking van uw gegevens door de aannemer of dienstenaanbieders, heeft u ook tegenover deze partijen de hierboven genoemde rechten.